Veelgestelde vragen

Voor welke diploma's en vakbewaamheidsbewijzen leiden jullie op?

Alle in Nederland geldende mbo- en hbo-diploma’s, alsmede vakbekwaamheidsbewijzen kunnen via deze route behaald worden.
We werken met erkende meetstandaarden. Voor de mbo-diploma’s (niveau 1-4) gebruiken we de landelijke CREBO-standaarden die mbo-opleidingen ook gebruiken. Voor het hbo (niveau 5-6) gebruiken we de landelijke CROHO standaarden.

In dit overzicht van opleidingen vind je voorbeelden van opleidingen op mbo- en hbo-niveau per domein en niveau. Zo krijg je een idee van de mogelijkheden. Daarnaast leiden we ook op tot branche- en beroepsstandaarden die landelijk erkend zijn.

Staat jouw opleiding of standaard er niet bij, of weet je op dit moment nog niet welk diploma je zou kunnen en willen behalen, dan begeleiden we je graag hierbij. Wij denken graag met je mee.

 

Waarom kan ik via jullie het diploma zoveel sneller halen?

Onze flexibele leerroute is:

  • Hyperindividueel: we kijken naar wat iemand nog exact moet leren en hoe hij dat op dit moment in zijn specifieke werksituatie het beste kan doen.
  • Professioneel: we zijn onderwijskundigen en weten goed hoe iemand moet leren en dus begeleid moeten worden.
  • Praktisch: alles wordt geleerd op de werkvloer aan de hand van het normale werk. Dat werkt extra motiverend.
  • Doelgericht en efficiënt: niet terug naar school, maar leren tijdens het werk. Daardoor duurt een traject via ons gemiddeld 11 maanden en bij scholen 1,5 tot 3 jaar. 
Moet ik werk hebben om bij jullie de flexibele leerroute te volgen?

Ja. Wij kijken waar in je werk mogelijkheden liggen om de ontbrekende competenties te leren of aan te tonen. Daarvoor is het wel nodig dat je je in een zogenaamde rijke leeromgeving bevindt. Rijk in de zin van: voldoende oefenmogelijkheden “on the job’” en voldoende expertise en medewerking (lees: begeleiding) van collega’s.

Heb je geen werk? Dan kan je ook op een stage- of werkervaringsplek de ontbrekende competenties aanleren of aantonen. Wij kunnen je begeleiden bij het vinden van één of meerdere stageplekken. Denk aan zij-instromers die nog geen school (bijvoorbeeld docenten) of ziekenhuis (bijvoorbeeld verpleging) hebben. “

Stellen jullie ook specifieke eisen aan de kandidaten?

Ja. Ten eerste moet je intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit betekent dat je het zelf graag wilt en niet omdat het van buitenaf wordt opgelegd.

Wij helpen je met uitzoeken wat je allemaal al kan en kunt en we helpen je dit ook aan te tonen. We helpen je met het leren van de ontbrekende competenties in je bedrijf, maar jij moet het doen. Jij plant je eigen leerwerkzaamheden in, jij regelt het in je bedrijf dat je kan oefenen en begeleiding krijgt (we ondersteunen je hier natuurlijk wel bij), jij zorgt er voor dat je portfolio gevuld wordt.

Ten tweede heb je relevant werk of een relevante leerwerk- of stageplek en heb je ook al relevante ervaringen. Als je dat niet hebt is een reguliere opleiding mogelijk geschikter.

Hoe is de kwaliteit van het vakbekwaamheidsbewijs geborgd?

De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZK) hebben in 2016 een convenant gesloten waarin zij afspraken hebben vastgelegd met betrekking tot EVC, het vakbekwaamheidsbewijs en over de kwaliteit ervan. De Stichting van de Arbeid schept kaders en voorwaarden om de kwaliteit van de arbeidsmarktroute, cq het vakbekwaamheidsbewijs, te bevorderen en te ondersteunen.Stichting van de Arbeid heeft voor de duur van het convenant de Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie aangewezen, die hiertoe het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft ingericht. De Stichting Examenkamer ziet toe op de toepassing van de EVC Kwaliteitscode, de erkenning van beoordelende organisaties, de erkenning van EVC-aanbieders en de erkenning van branchestandaarden.

Hoe is de kwaliteit van het reguliere diploma geborgd?

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging in de onderwijsroute ligt bij de overheid. In het mbo is de Inspectie van het Onderwijs hiervoor verantwoordelijk en in het hoger onderwijs de NVAO.

Hoe is de kwaliteit van de flexibele leerroute van OnderwijsPro geborgd?

De flexibele leerroute van OnderwijsPro is geborgd door de samenwerking met EVC bureaus (vakbekwaamheidsbewijs) en examencommissies van mbo- en hbo-instellingen (diploma). De kwaliteitsborging voor het vakbekwaamheidsbewijs is belegd bij de Stichting van de Arbeid. Het civiel effect van het vakbekwaamheidsbewijs wordt steeds zichtbaarder en is voor veel mensen een belangrijk middel om door te groeien.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?

In onze flyer voor werkgevers staan alle voordelen beschreven.

Wat zijn de voordelen voor werknemers?

In onze flyer voor werknemers staan alle voordelen beschreven.

Geven jullie mbo- en hbo-diploma’s en vakbekwaamheidsbewijzen uit?

Nee. In Nederland mogen wettelijk alleen examencommissies van ROC’s, hbo’s en speciaal aangewezen EVC bureaus diploma’s en vakbekwaamheidsbewijzen afgeven. We begeleiden je echter wel tot het moment waarop we zo goed als zeker weten dat deze erkende examencommissies of EVC centra je het diploma zullen geven. Met deze examencommissies en EVC centra stemmen wij voortdurend af.

Als je ons traject hebt doorlopen, dan heb je aangetoond alles te beheersen wat voor het diploma of het vakbekwaamheidsbewijs nodig is. Direct daarna begeleiden we je naar de examencommissie van het mbo/hbo of het erkende EVC-bureau.

Zodra je volgens ons voldoet aan de gestelde eisen van een kwalificatie dan kan je je voor het diploma aanmelden bij DUO en de examencommissie van de mbo- of hbo-instelling. Voor het vakbekwaamheidsbewijs kan je je melden bij een door de overheid erkende EVC aanbieder. De EVC aanbieder voert een assessment uit en kan, indien je inderdaad voldoet aan de gestelde eisen, het vakbekwaamheidsbewijs afgeven. Het vakbekwaamheidsbewijs wordt formeel geregistreerd bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Uiteraard begeleiden we je bij dit traject richting examencommissie of EVC centrum. Met de examencommissie stemmen wij voortdurend af zodat de eisen door hen als door ons op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. De examencommissie weet dus wat we doen en houdt bij ons de vinger aan de pols.

Geven jullie mbo- en hbo-diploma’s en vakbekwaam- heidsbewijzen uit?

Nee. In Nederland mogen wettelijk alleen examencommissies van ROC’s, hbo’s en speciaal aangewezen EVC bureaus diploma’s en vakbekwaamheidsbewijzen afgeven. We begeleiden je echter wel tot het moment waarop we zo goed als zeker weten dat deze erkende examencommissies of EVC centra je het diploma zullen geven. Met deze examencommissies en EVC centra stemmen wij voortdurend af.

Als je ons traject hebt doorlopen, dan heb je aangetoond alles te beheersen wat voor het diploma of het vakbekwaamheidsbewijs nodig is. Direct daarna begeleiden we je naar de examencommissie van het mbo/hbo of het erkende EVC-bureau.

Zodra je volgens ons voldoet aan de gestelde eisen van een kwalificatie dan kan je je voor het diploma aanmelden bij DUO en de examencommissie van de mbo- of hbo-instelling. Voor het vakbekwaamheidsbewijs kan je je melden bij een door de overheid erkende EVC aanbieder. De EVC aanbieder voert een assessment uit en kan, indien je inderdaad voldoet aan de gestelde eisen, het vakbekwaamheidsbewijs afgeven. Het vakbekwaamheidsbewijs wordt formeel geregistreerd bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Uiteraard begeleiden we je bij dit traject richting examencommissie of EVC centrum. Met de examencommissie stemmen wij voortdurend af zodat de eisen door hen als door ons op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. De examencommissie weet dus wat we doen en houdt bij ons de vinger aan de pols.

Wat bedoelen jullie met vakbekwaamheidsbewijs?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft al in 2018 het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute als een volwaardige kwalificatie erkend: “Het vakbekwaamheidsbewijs is een zelfstandig waardedocument voor arbeidsmarktdoeleinden… Het heeft hiermee de waarde van een diploma” (Minister van VWS, maart 2018. Omscholing in de Zorg via EVC procedure).

Inmiddels is dit al in meerdere sectoren formeel geregeld. In de installatietechniek, bouw, communicatiebranche, jeugdzorg, kinderopvang en gehandicaptenzorg wordt het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute al beschouwd als volwaardig diploma. In de afvalinzamelingsbranche en de bandenbranche worden gesprekken gevoerd over het ontwikkelen van een branchestandaard. Naast het juridisch gelijkstellen van het vakbekwaamheidsbewijs aan het mbo en hbo-diploma is in deze sectoren ook het civiel effect (de erkenning door de branche/ sector) hetzelfde.De wetteksten hierover vind je in de staatscourant van 8 november 2016 en op de websites van het Nationaal Kenniscentrum EVC en de Rijksoverheid.

Wat is het verschil tussen startbekwaam en vakbekwaam?

Een diploma toont aan dat iemand bevoegd is om bepaalde handelingen uit te voeren (=startbekwaam). De vraag is of iemand dan ook direct bekwaam is om dat te doen. Je zou eigenlijk verwachten dat dit wel het geval is. Toch is de realiteit anders. Binnen een organisatie krijgt de startbekwame professional niet direct de moeilijkste opdrachten. Startbekwaam is vergelijkbaar met een schoolverlater. Er wordt dan gekeken op welke manier hij ondersteund kan worden bij het uitvoeren van de taken. Iemand die vakbekwaam bevonden wordt, is volledig inzetbaar voor de betreffende functie. Hij/zij heeft bewijsbaar aangetoond dat hij beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden om de taken goed uit te kunnen voeren.

Iemand kan dus een diploma hebben behaald en daarmee bevoegd zijn om de functie uit te oefenen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij of zij bekwaam is. Andersom is ook mogelijk. Een persoon kan namelijk zeer bekwaam zijn maar niet de geschikte papieren (bevoegdheid) hiervoor hebben.

Wanneer kan je beter een diploma en wanneer beter een vakbekwaamheidsbewijs behalen?

Een diploma is niet altijd een passende oplossing. Voor een persoon die al jarenlang bepaalde taken uitvoert, maar hiervoor nog geen diploma heeft, zou een vakbekwaamheidsbewijs een uitkomst zijn. Het vakbekwaamheidsbewijs zegt dan voor deze persoon (en ook voor zijn werkgever) meer dan een diploma.

Diploma’s zeggen veel, maar lang niet alles. Een diploma zegt of iemand startbekwaam is voor een bepaalde functie, terwijl werkgevers juist meer geïnteresseerd zijn of iemand vakbekwaam is. Of wat ervoor nodig is om dat te worden. Door het vakbekwaamheidsbewijs krijgen mensen die niet het juiste diploma hebben, maar wel de juiste kennis en vaardigheden, de kans om dit formeel te laten erkennen. Het is bij ons ook mogelijk om na je vakbekwaamheidsbewijs ook je diploma te behalen. Als je door wilt studeren of als je werkgever een vakbekwaamheidsbewijs (nog) niet erkent is een mbo- of hbo-diploma beter.

Wie volgen bij jullie de flexibele leerroute?

Voor veel werkende mensen sluit op dit moment het onderwijs niet aan bij hun leerbehoeften en mogelijkheden. De doelgroep waarop wij ons richten, zijn medewerkers van organisaties die al jarenlang ervaring hebben in een specifieke functie maar nog nooit hiervoor een diploma hebben gehaald. In dezelfde categorie vallen de medewerkers die al jaren op een hoger niveau functioneren dan waarvoor zij zijn opgeleid. Medewerkers kunnen hierdoor niet doorgroeien naar een andere of hogere functie. Denk aan iemand die zijn school nooit heeft afgemaakt maar zich in de loop van de tijd heeft opgewerkt tot salesmanager maar nu niet verder kan omdat hij geen diploma heeft, of denk aan alle verpleegkundigen die een mbo-diploma hebben gehaald en door hun jarenlange ervaring in het ziekenhuis of in de wijk al lang op hbo-niveau functioneren (maar geen hbo-diploma hebben). Of denk aan de zij-instromer die voor de klas staat maar zijn pabo-diploma nog niet heeft gehaald.

Het komt ook voor dat meerdere werknemers uit één bedrijf of sector bij ons het traject volgen. Bijvoorbeed alle mbo verpleegkundigen van één ziekenhuis of zorgcentrum die samen optrekken richting hbo-Verpleegkunde of een groot deel van de monteurs van een installatiebedrijf. Maar ook de hele sector Energie, Kabel & Telecom en Afval en Milieubedrijven is met ons pilots aan het uitvoeren.

Welk type bedrijven wil haar personeel bij jullie opleiden?

Dat zijn organisaties die hun medewerkers de ruimte willen bieden om een vakbekwaamheidsbewijs of diploma te halen. Het betreft alle werknemers die al werkzaam zijn binnen de specifieke sector/branche waarvoor zij een kwalificatie willen halen. Wij richten ons op personen vanaf niveau 2 (mbo-niveau 2) t/m niveau 6 (hbo-bachelor). Het gaat om medewerkers die een stap willen maken van mbo-niveau 2 naar niveau 3 of van mbo-niveau 4 naar hbo-niveau 5, etc. Hierbij horen ook de personen die al jaren werkzaam zijn in een bepaalde functie maar hiervoor nooit een diploma hebben gehaald. Bijvoorbeeld een medewerker die zichzelf heeft opgewerkt tot ICT-beheerder binnen een organisatie, maar hiervoor nooit naar school is geweest. Deze medewerker heeft zichzelf alles aangeleerd (autodidact). Ook zien we binnen specifieke beroepen zoals bijvoorbeeld de verpleegkunde dat veel mbo-verpleegkundigen al jaren werkzaamheden verrichten op hbo-niveau, maar hiervoor nooit de erkenning hebben gekregen. Wij communiceren dus rechtstreeks naar organisaties en naar de individuele personen waarvoor dit traject geschikt zou kunnen zijn.

Hebben jullie nog meer achtergrondinformatie?
In 2019 schreven wij een hoofdstuk in het boek “Communicatieverhaal halen 2020”. In onze bijdrage gaan we in op de rol van flexibiliseren bij het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt, de stappen van onze flexibele leerroute, de didactische kenmerken van onze school en de wijze waarop we ons daarbij specifiek richten op de manier waarop werknemers met werkervaring het beste leren. Lees hier het hoofdstuk.

Onlangs schreven wij, samen met José van Dorst, MBA-H Bestuurder SBW Advies en Ontwikkeling (voorheen Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde) het artikel vakbekwaam of startbekwaam? Door flexibele leerroutes naar erkende diploma’s. In dit artikel gaan we in op de manier waarop ons flexibele leertraject een structurele bijdrage kan leveren aan het oplossen van het personeelsvraagstuk in de zorg en met name de wijkverpleging.

Kom ik ook in aanmerking voor subsidie?

De SLIM-regeling
Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkbMKB-bedrijven kunnen vanaf maart subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. Meer informatie over de SLIM-regeling

STAP-regeling (Stimulans ArbeidsmarktPositie)Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek vanaf 2022 door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van tot € 1000,- per persoon. Meer informatie over de STAP-regeling

Meer informatie of vrijblijvend advies?

Vrijblijvend advies

Meer weten over de mogelijkheden van ons traject? Wij adviseren je graag.

l

Aanmelden traject

Ben je overtuigd? Meld je dan direct aan voor de Flexibele Leerroute.